La nostra recerca

Línia de recerca Entorns Literaris Globals

Investigadores Principals

Aurea Mota

Aquesta línia de recerca examina els usos i les representacions dels entorns globals en la literatura i el cinema i en altres àmbits com la història de la ciència. La categoria d’espai i la manera com aquests espais s’han connectat després de l’experiència de desplaçament de persones són elements clau per observar els processos d’interconnexió cultural produïts per agents humans que hem definit com a mediadors culturals. Ens interessen per exemple els entorns globals que han estat connectats pel desplaçament d’intel·lectuals, científics i escriptors. L´objectiu és veure com s´han format determinats patrons de la modernitat global per l´experiència d´aquests desplaçaments a través de diferents espais.


Il·lustració de Blanche Ellis

D’altra banda, examinem també les contradiccions i ambivalències produïdes per aquests espais que definim com a internacionals i, per tant, paradigmàticament “globals”. De particular interès són els entorns globals que han estat definits com a béns comuns (global commons en anglès). La majoria d’aquests espais són llocs ambivalents, ja que es conceben alhora com a socials (inclosos els espais nacionals) i “salvatges”. En aquest sentit, ens proposem estudiar aquells espais que han estat imaginats sense tenir en compte la nacionalitat, i, en concret, els que han estat imaginats com a “espais salvatges”, com els oceans, els boscos, els rius, els deserts, les regions gèlides, o l’espai ultraterrestre..

A la intersecció entre la geografia, les humanitats mediambientals i l’ecocrítica, la literatura comparada i la sociologia del coneixement, aquesta línia de recerca atén espais que han estat oblidats quan estudiem el seu paper en la producció i la interpretació del coneixement a l’època moderna i contemporània. Així, volem entendre com els entorns globals han estat representats a la literatura i al cinema i com s’han analitzat en la formació de l’estructura moderna del coneixement. En aquest sentit, ens plantegem les preguntes següents: Com desafien aquests espais, en la seva condició de global, les estructures socials que determinen els Estats nació? Com es representen la literatura o el cinema en aquests espais històricament problemàtics pel que fa a la interacció humana i el conflicte entre cultures? Com poden aquests espais desafiar i fer avançar les nostres perspectives crítiques dins dels estudis literaris globals?